10 черти на психологически здравия човек

10 черти на психологически здравия човек | Диана

Здравото тяло всеки може да си го представи. А, виж как изглежда психологически здравият човек е истинско предизвикателство за въображението в днешно време.

Да уточним още в началото: психологическо, да не се бърка с психично. Психологическото здраве е постоянно развиваща се съвкупност от психически свойства, която обезпечава хармония между потребностите на индивида и обществото. Ориентира го в правилното и грамотно изпълнение на житейските задачи. Освен това психологическите отклонения се коригират значително по-лесно от психическите.

И така, как изглежда психологически здравият човек?

Психолозите извеждат няколко основни критерия.

Първо, той има адекватно отношение към реалността. Обръща внимание на всичко, което се случва, трезво оценява ситуацията и ако е необходимо, участва в нея.

Второ, възприема себе си и околните такива, каквито са. Съгласете се – това не е лесно. Винаги ни се иска хората от време на време да забелязват глупостите, които вършат, и да виждат в нас само най-доброто.

Трето, той е спонтанен, държи се спонтанно, когато върши това, което му се иска. Възможно е това поведение да нарушава нечии представи за приличие. Но без спонтанност всички щяхме да си приличаме до пълна скука. Строгото следване на правилата на поведение е невъзможно. Всеки е длъжен да знае какво иска, за да му се иска да живее.

Четвърто, когато има проблеми, психологически здравият човек не започва да се терзае и да се упреква за попадането в неприятност. А разглежда своя проблем под своя вътрешен мисловен микроскоп. И дори проблемът да е в самия него, той търси проблема в себе си, а не себе си в проблема.

Пето, нуждае се от усамотяване. Постоянното пребиваване в обществото е невъзможно, защото така просто можеш да престанеш да бъдеш психологически здрав. А усамотяването ни осигурява не само почивка от шума, суетата и хората, но и ни помага да се съсредоточим върху единствения човек, който винаги е с нас.

Шесто, автономен и независим е. Казано по-просто – свободен е.

Не се нуждае от постоянно одобрение на постъпките или потупване по рамото при вземане на решения. Той е в състояние сам да се окуражи, ако започне да се съмнява в себе си.

Седмо, у него отсъства склонността да възприема хората и обкръжението си стереотипно. Да, ако всичко е само черно и бяло, ако еди-кой си е лош, защото така е казал Иван, къде е моето лично мнение и правото на всеки да се променя? Такава е позицията на психологически здравия човек.

Осмо, притежава духовност – психологическа и религиозна: психологическата духовност е познание и стремеж към истината. Тя предполага хармонично взаимодействие със света и направлява човек да търси смисъла на живота, без което душевното спокойствие и личното щастие са невъзможни; религиозната духовност е свързана с вярата в Бога. Религиозната духовност подтиква човек да се вгледа в себе си, да осъзнае собствената си ценност, защото Бог не е някъде на небето, а на земята, във всичко, което съществува на нея. Следователно и към всичко, което ни обкръжава,

трябва да се отнасяме като към нещо свещено,

като към Бог.

Девето, идентификация с човечеството. Това е ясно. Психологически здравият човек не гледа на себе си като на представител на някаква уникална порода. Той много добре знае, че е просто човек.

Десето, психологически здравият човек е способен на близки отношения с хората. И в заключение още три важни показателя: наличие на чувство за хумор (но не груб и агресивен), висока креативност и толерантност, а не кон- формизъм. Ето такъв е той – психологически здравият човек. Нищо не ни пречи да сме такива.