Хората, които се появяват в живота ни, идват, защото сме ги извикали…

Привличаме точно тези хора, които ще ни помогнат да изчистим кармата си, да осъзнаем какво не харесваме в себе си, от какво се страхуваме, какво ни е наранило и след това освободим душата си от старите травми…

Партньори и карма

Днес най-често наблюдаваният проблем в отно­шенията произхожда от факта, че партньорите са из­ползвани като огледало, в което отразяваме нашите страхове и емоционални трудности. По същия начин, както избираме родителите си да бъдат инструмент за нашето израстване, така избираме партньорите си да ни помогнат да „отработим“ кармичните си уроци. Поради навика да се учим от негативното ние привличаме точно тези вибрации, които извеждат на пре­ден план моделите, които най-много се нуждаят от изчистване. По този начин виждаме в партньорите си тези черти или качества, които най-вече не харесваме у себе си и ги отхвърляме. При деструктивни отноше­ние с някого трябва да установим дълбоко в нас дали това отношение „жертва/мъчител“ не се дължи на старо взаимно решение…

Аз винаги предлагам следното упражнение: поставете снимка на почитаемия опонент там, където можете да я виждате постоянно, и с всеки пог­лед казвайте напевно „Благодаря ти“ и правете лек поклон. Отначало може да изразите гняв или сарказъм, но в края на краищата ще почувствате исти­ната и благородството на този жест, придружено с дълбоко вълнение. Още по-изненадващо е усещането за сила, идваща от поемане на инициатива в отношенията…

Старият процес на проектиране е твърде бавен за нуждите на днешния свят. За да се осъществят амби­циозните проекти, които душите ни са предвидили на глобално ниво, крайно необходимо е да се ускорят процесите на осъзнаване. Не бихме могли да помог­нем на планетата, докато сме вкопчени в личната си карма. Огледалният ефект не само ни отклонява от яснотата, той просто не улеснява пълното функци­ониране на всяка индивидуална душа на земята.

Докато нечие съзнание е неразвито, докато някой не е изпълнен с любов и съпричастие, той не може да избегне кармичната каторга. Но когато съзнанието ни се разшири достатъчно и долови връзката с причина­та за кармата, което е източникът за вина, в момента, в който съзнателно схванем вътрешното си неравновесие и премахнем неговия източник, можем да из­личим веднага кармата си.

Щом разберем, че е наше решението да злоупот­ребяваме със силата или да действаме противно на божествените закони, щом като схванем темите на нашата карма, ние си възвръщаме отново силата на избора да я променим. Не е възможно да съществува нещо, за което да няма противоотрова.

Небесните енергии, които се намират в нов ци­къл на влияние върху планетата, възпламеняват подтика за растеж у всички нас. За съжаление, за различните индивиди това става в различни момен­ти. Особено трудно е за двойките да споделят с разби­ране и съчувствие резките промени и катаклизми, които носи растежът. Ако единият партньор изличава негативните емоционални модели, това обезпокоява другия и го изпълва с тревога и съпротива, тъй като промяната в единия създава празнота в обичайния емоционален обмен между двамата, което се усеща като загуба. Всъщност това ни позволява да поставим край на онова, което ни е носило разединение и да сложим начало на по-благоприятен обмен на по-висо­ко ниво.

Често усещането от страна на единия партньор е: „Аз искам да се развивам, искам да бъда по-свободен. Желая да изследвам духовната си същност. Трябва да открия кой съм“. Доста често обаче другият парт­ньор показва съпротива. Той/тя не желае нищо в от­ношенията да се променя, особено в начина, по който двамата са се отнасяли помежду си…

Но няма гос­подари на кармата или съдбата, които да са по-могъ­щи от собствения ни Висш Аз, от вътрешното ни ду­ховно знание. Само ние можем да си простим и да изличим кармата си. В крайна сметка не можем да станем господари на съдбата си, докато не поемем от­говорността за себе си. Нужно е да бъдем съзнателен участник в тази сила, а не неин обект. Възникващата божествена сила в нас има творческата енергия не само да създаде новото, но и да изличи старото. Отговорността включва също познание за истината с всичките й разклонения. Ние ще се почувстваме сво­бодни в момента, в който сме готови да простим на себе си и на другите и да проникнем с божествената светлина на Висшия ни Аз в моделите на емоционал­ното тяло.

Лекуване на емоциите – Крис Грискъм,  chrisgriscom.com

Издателство: Гуторанов&Син

Източник: http://mostzaknigi.com