Женски даоистки практики

Условията на живот, в които се намира съвременната жена, я лишават от възможността за хармонично съществуване. Даоистките упражнения подпомагат възстановяването и усъвършенстването на женската природа, която е по-зависима от пространствени фактори и основана на различни принципи от мъжката. Практиките позволяват на жената да изгради свой ритъм на развитие, да балансира емоциите си и да започне да се напълва отвътре, ставайки по-независима от външни и хаотични фактори.

В процеса на развитие човек така или иначе зависи от различни фактори и условия. До момента в който човек стане цялостен – той е зависим. Въпроса е да зависи от фактори, които позволяват той да изгражда все по-голяма независимост.

Даоистката йога изгражда определени условия в практикуващия, и подобно като в затвор/лабиринт, поражда нужда за изграждане на вътрешно упование и стабилност. Излизайки от затвора/лабиринта, човек е трансформиран.

Циркулацията на енергията при жената е различна от тази при мъжа. Жената има друга плътност на тялото, друга енергийна честота, друго възприятие. За жената, която следва практически път е важно да разбира през какви принципи разглежда тялото си. Един от тези принципи е принципът на водата.

Принципът на водата е основният принцип върху, който трябва да се базира изкуството на построяването на женското тяло. Става дума за постоянното възвратно движение на енергията, което съответства на природата на женското тяло. Това е и причината жената толкова да обича да танцува, да извършва пластични движения, или да се разтяга. Тайната тук обаче не е в разтягането, а във възвратността. Именно върху този принцип са построени всички практики, които са необходими за женското тяло.

 Въвличането в практически действия, свързани с по-дълбоко разбиране на съзнанието и тялото, се разглежда като развитие, тъй като подобни действия изграждат отношението на жената с времевото пространство. Практиката преработва едновременно съзнанието, тялото и енергията. От този момент ние започваме да определяме развитието чрез практиката, но трябва да помним, че за да може практиката да се прояви, тялото трябва да бъде настроено. И тук извършването на едно и също действие за едни може да е настройване, а за други – практика.

Практики за жени

 Практика за работа с матката. Много важна и необходима практика за жените. Състои се от различни практики и комплекси – от масаж, до работа с енергийната структура на матката и формирането на единен център в нея.

 1. Практика за укрепване на органите на тялото в съответствие с женските

принципи. Свързана със събирането на 12-те вътрешни органа и тяхното вътрешно енергийно свързване. Практиките за укрепване на органите трябва да се изпълняват в легнало положение.

 1. Практика за развиване на съсредоточаването. Тази практика е свързана с подготовката и укрепването на възвратната енергия и контролът над нейната циркулация. Всички медитативни практики в седнало положение се отнасят към даденият вид работа.
 1. Практика за активиране на циркулиращата орбита за жени. Насочена към укрепване на съсредоточаването и свързване на циркулацията на енергията с матката.
 2. Практика, свързана с млечните жлези. Насочена към поддържане на нормалното функциониране на млечните жлези като основен източник, подхранващ матката.
 1. Практика, свързана с менструалният период. Насочена към разбиране на  времевото пространство. Изпълнява се независимо от фазата на менструалният цикъл.
 1. Практика, свързана със съдовете на стъпалата. Насочена към контрол върху меридианите на краката.
 1. Практика, свързана с кръвта. Насочена към поддържане качеството на енергията в кръвта. Възможна е единствено при развита съсредоточеност.
 1. Практика за спиране на менструалният цикъл. Предназначена за тези жени, които са се подготвили за живот извън социума и се решили напълно да се посветят на развитието си. В този случай е изключително важно да бъде проведена сериозна подготовка (от 5 до 15 години, в зависимост от качеството на енергията).
 2. Практика за пречистване на кожата. Пречистването на кожата е важна

практика, ако жената се занимава с вътрешни техники, свързани с циркулацията на енергията. За разлика от тази на мъжа, кожата на жената натрупва по-голямо статично напрежение, което е предизвикано от различни условия, които зависят както от мястото на живеене,  така и от жизнената активност. Именно затова е важно да се използва някаква форма на пречистване на кожата, която поне да снема статичното напрежение.

 1. Практика, свързана с яйчниците. Насочена към поддържане работата на репродуктивната система на жената.
 1. Практика, свързана с петте органа. Насочена към контрол на органите (черен дроб, далак, бели дробове, сърце и бъбреци), от които, всъщност, зависи вкусът към живота. Именно тези органи предопределят емоционално-чувственото възприятие на жената.
 1. Практика, свързана с движенията (разбиране на работата на таза и пояса). Специални техники, при които основно се въвличат в работа тазът и поясът.
 1. Сексуални техники. Специални техники, обучаващи на това, как да се работи с възбудата и напрежението.
 1. Практики на външната хигиена. С това се занимава всяка жена. Практиките на външната хигиена са свързани с позиционирането ни в пространството на времето, като основни между тя са прическата, грима и използването на дрехи.

Матрицата на женското тяло

Формирането на учението за даоисткото тяло се e осъществило въз основа на разбирането за тялото в пространството, тоест по троичния принцип (Земя-Човек-Небе), който впоследствие е залегнал в основата на концепцията и знанията за даоисткото тяло. Освен това, трябва да се отчете и следния важен аспект: тялото в даоисткото учение се е разглеждало от позицията на две много важни концепции – движението и покоя. Следователно, този аспект станал определящ за класификацията на различните зони на тялото по принципа на зададените от природата усилия, които имали янска основа (движение), или инска основа (покой).

Принципът на деление на тялото се явява един от първите и най-важни в разбирането на знанията за даоисткото тяло. Тялото се е разглеждало като единно само в момента на раждането и в този на напускането на Земята, т.е. от гледна точка на неговата структура. По-нататък би могло да се анализира в съответствие с различните версии на деление. Освен това, под деление се подразбира делението, както на външното, така и на вътрешното тяло.

Принципи на построение на външното тяло – закон на Вен Вaн

Външното тяло – това е тялото, което възприемаме и което се отнася до нашата активност. В даоистката традиция, то притежава понятието тяло, развиващо се по закона на Вен Ван. Даденият закон определя, че движещото се тяло е подложено на други закони, в сравнение с тялото, намиращо се в покой. Следователно, развитието и случващите се изменения в тялото се различават по принципа на движението и покоя.

Основното деление на движещото се тяло се разглежда от гледна точка на симетрията, тоест способно ли е то да съхранява своята хармония и ос.

Двоично деление на тялото (принципът на симетрията)

 • Ин
 • Ян

Даденото деление включва в себе си множествени показатели, тъй като всички процеси в природата, които са подвластни на движението, също така притежават и симетрия.

Принципи на развитие през седмицата

 • Янско времe – 0–12 часа
 • Инско време – 12–24 часа

Това деление показва различните фази на физиологичното просъществуване на тялото.

Принципи на развитие по полюсите

 • Северен полюс
 • Южен полюс

Тяло, което живее на южното или на северното полукълбо, се подчинява на различни закони и това трябва да се отчита в съответствие с природните, климатичните и температурните явления.

Принципи на развитие по меридианите

 • Центростремителни меридиани
 • Центробежни меридиани

Ние притежаваме центростремителни и центробежни меридиани, които предопределят физиката и химията на нашето тяло. С други думи, съществуват определени части на тялото, които се поддават на опъване, а има и такива, които се поддават на свиване.

Принципи на симетрия на тялото

 • Отпред – отзад
 • Отгоре – отдолу
 • Отдясно – отляво

В зависимост от това, каква е степента на симетрия на нашето тяло, вече можем да говорим за неговото състояние, възможности и свойства.

https://www.youtube.com/watch?v=kpkfG–LiRw&feature=youtu.be

Вселенски съответствия

Даденият раздел разглежда съответствието между макрокосмическите и микрокосмическите процеси. Например, коремът се съотнася с Безпределното, горната част на корема – с Великия предел, ръцете – с двете първоначала Ин и Ян, слънцето – с енергията Ян и т.н.

Четвъртично деление на тялото

Даденото съответствие също се опира върху принципа на симетрията, но вече от позицията на две оси. Отличителен тук е фактът, че се задава направление. Тоест, ако в първия случай процесът се ръководи от единението, то тук – от направлението, което управлява пространството.

Както и в предишния случай, това деление включва в себе си също и определен разбор на тялото според времето на седмицата, според сезоните и т.н., единственото различно нещо тук е, че за основа се взима направлението.

Ако вземем за пример меридианите, тогава можем да наблюдаваме характеристиката на изразеността. Тя е следната: тай – най-голяма, мин – силна, цзюя – умерена и шао – малка.

Например, според частите на тялото: бедра и колене – с четири образа (малко Ин, малко Ян, голямо Ин и голямо Ян).

Шестично деление на тялото

Даденото съответствие се определя според характеристиките на въртенето, тоест дадената симетрия, опираща се вече на три оси, определя въртенето, което, на свой ред, се опира на принципа на напълването.

Осмично деление на тялото

Даденото съответствие се определя от характеристиките на силата, които са представени от триграми. Двигателят на въпросното деление се явява ритъмът.

Триграми: Земя, Небе, Вода, Огън, Вятър, Гръм, Планина и Езеро.

Всъщност, осмичното деление, също така, може да бъде сравнено и с определени групи, при които всяка една от тях по скрит начин изразява сила (или ос).

Например, системата на съответствията според частите на тялото е следната: 4 големи пръста имат 8 стави, което се разбира като „силата на осемте”. Освен това, всяка става представлява една от триграмите.

Същото нещо е и със ставите: например, лактите и коленете влизат в троично съответствие (длан, лакът и рамо, като вертикална ос) или двоично съответствие (лактите по отношение едно спрямо друго). В хоризонталната ос те нямат съответствия, тъй като нямат опора, което ги прави самостоятелни.

А, вече стъпалата, дланите, бедрата и раменете образуват осмичното деление.

Същото нещо бихме могли да кажем и за възможностите на тялото в движение, тъй като то притежава осем възможни характеристики.

Десетично деление на тялото

Даденото съответствие се определя от напълнеността на тялото и способността му да се трансформира и изменя.

Десетте вида преминаване на енергията се явяват характеристиките на деленията:

 • През мускулите
 • През клетката
 • През кръвта
 • През кожата
 • През костите
 • През сухожилията
 • През нервите
 • През жлезите
 • През секрециите
 • През жилите

Дванадесетично деление на тялото

Това е определена характеристика, която е зададена по природа или е изменена. Тя се определя от дванайсетте личностни ритъма на развитие на енергията от позицията на Предишното Небе:

 • Един ритъм с малко алхимично време
 • Един ритъм с намалено алхимично време
 • Два ритъма с недостатъчно алхимично време
 • Три ритъма на пълното съответствие
 • Два ритъма с увеличено алхимично време
 • Един ритъм с извънредно алхимично време
 • Един ритъм с голямо алхимично време
 • Един ритъм с неопределено алхимично време

С други думи, тук се разглежда изразходваното време за силата, която се създава от природата – от раждането до смъртта.

 • 3 – мишка
 • 6 – заек
 • 9 – прасе, овен
 • 12 – змия, петел, куче
 • 15 – бик, тигър
 • 21 – кон
 • 49 – маймуна, дракон (разглежда се също така и като условно време).

Това е определена матрица – както на личностния ръст, така и на преминаването на циркулацията на енергията в тялото. Например, ако човек се е родил в годината на мишката, то неговите основни показатели ще имат бърза форма на просъществуване, която по отношение на годината е равна на една четвърта част, т.е. годината на мишката е несъизмеримо малка. Следователно, в този случай не си заслужава да се опираме на своите показатели, а трябва да проработваме тялото в тези енергии, които се намират в опозиция. В този план са добри знаците с 12-годишно съответствие.

Източник: http://www.inbi.bg