Опасно ли е децата ни да играят в пясъка?

Опасно ли е децата ни да играят в пясъка? | Диана

От Националния център за обществено здраве и анализи препоръчват пясъкът да бъде подменян на всеки две години, за да се подобри чистотата му.

През топлите дни детските площадки се изпълниха с деца. Те тичат скачат, катерят се и най-вече играят в пясъчниците. Почти всички деца обичат пясъка… Да ровят с лопатки и гребла, да пълнят кофички, да копаят дупки или да строят кули и замъци, а защо не и да „сготвят“ пясъчна торта? Но дали тази невинна детска игра е безопасна?

Като оставим настрана моментите, които включват „дупе пълно с пясък“ или „песъчинки в косите“, пясъчниците могат да крият безброй опасности за здравето на децата ни.

Но трябва ли родителите да се притесняват и да забранят на своите наследници да припарват до пясъка? За мнение потърсихме експерти от Националния център по обществено здраве и анализи. Д-р Момчил Сиджимов от отдел „Околна среда и здравен риск” разясни от какво трябва или не трябва да се притесняват родителите, когато пускат децата си да играят в пясъка.

Какви заплахи дебнат от детските пясъчници?

Пясъкът е една от най-полезните игри за ранната детска възраст. Той спомага за двигателното и социално развитие на децата и дава възможност за изява на креативността. В този смисъл, пясъчниците са необходим елемент от детските игрални площадки. От друга страна, пясъкът има някои негативни качества от санитарно естество – най-вече заради необходимостта от сравнително честа поддръжка или подмяна, с оглед осигуряване на добра хигиена и чистота на детската площадка.

Ако не бъдат поддържани съгласно нормативните изисквания, пясъчниците е възможно да станат източник на инфекциозни и паразитни заболявания. Проблем са и бездомните кучета и котки, а понякога и домашните, които ги замърсяват. При стари и занемарени пясъчници е възможно и нараняване на децата от счупени детайли или попаднали чужди тела в пясъка.

Какви мерки е необходимо да вземе общината, за да осигури безопасността на децата? Колко често трябва да се дезинфекцира и почиства пясъкът?

Дори и първоначално пясъкът да е чист от замърсители, при неговата продължителна експлоатация на открито се създават условия за задържане на болестотворни микроорганизми (бактерии, вируси, паразити). Именно тук е ролята на общината, в случаите когато тя е стопанин на детската площадка, да контролира и регулярно да поддържа чистотата и доброто състояние на съоръженията, включително пясъчниците.

Мерките за това са регламентирани в Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. В Наредбата са включени изисквания за минимални размери, наличие на дренаж и други технически норми към пясъчниците, както и изисквания по отношение качеството на пясъка. Присъстват и профилактични мерки по отношение честотата на почистването му, а именно извършване на първоначална дезинфекция след полагане на пясъка, както и прекопаване, разрохкване и дезинфекция най-малко два пъти в сезона (рано напролет и в средата на лятото). Ако стриктно и добросъвестно се спазват изискванията на Наредбата, предвидените мерки в нея са достатъчни за осигуряване на здравословни и безопасни условия за игра.

Какво трябва да се направи, за да предпазим децата си от заплахите?

Като родители, ние също носим лична отговорност за здравето на нашите деца и следва да полагаме грижи за безопасната им игра в пясъчниците. Тъй като обикновено това са деца в ранна детска възраст, достатъчно е да не ги оставяме без надзор, да следим за личната им хигиена, когато са в пясъчника и добре да почистваме ръцете им след игра. Добре е да сме и родители с активна гражданска позиция, като информираме навременно съответната община и Комисията за защита на потребителите, когато на място установим нередности с детските площадки.

За какво трябва да се изследва пясъкът на детските площадки? Колко често трябва да се проверява чистотата му?

Пясъчниците са разположени на открито, поради което лесно се замърсяват. От хигиенни позиции по отношение на тях е невъзможно, а и не следва, да се поставят изключително високи изисквания за чистота, каквито например са налични по отношение питейната вода. Контролът на качеството на пясъка е по-правилно да се извършва чрез профилактични мерки на ниво предварителен и текущ контрол.

Необходимо е внимателно да се избере източникът на пясъка. Добре е това да е производител със система за управление на качеството и сертификат за произход на вложения пясък или производител, представил акредитиран протокол от изпитване на пясъка, което ще гарантира съответствие с изискванията за качество. Всички планирани и извършени дейности по дезинфекция и обработка на пясъчниците е необходимо да се документират от общината чрез план за контрол и поддържане на детската площадка, и да се проверяват по време на годишния контрол. Лицензирани юридически лица, наречени „Органи за контрол“, следва веднъж годишно да оценяват на място чистотата и изправността на пясъчника, като несъответствията се отразят в доклад и отстранят от общината.

Всички тези процедури са разписани в Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. При съвестно изпълняване законовите изисквания по контрол и поддръжка не е необходимо рутинно да се извършват специализирани лабораторни проучвания на всеки един пясъчник.

Колко често трябва да се подменя пясъкът?

Колкото по-често, толкова по-добре. Прекият контакт на пясъка с играещите деца, както и високата експлоатационна натовареност на повечето детски площадки, го определят като основна игрова среда. Поради това е важно пясъкът редовно да се подменя.

Понастоящем нашата нормативна уредба не регламентира максимален срок, в рамките на който да се извършва такава подмяна. Като цяло, подходът следва да е индивидуален и след извършен оглед на място от контролните органи, т.е. да се провери кога за последно е подменен пясъкът и да се оцени замърсяването му с чужди за него тела – пластмаси, стъкла, хартия, растителна и земна маса, изпражнения на животни, като при наличие на такова замърсяване да се извърши цялостно изгребване и замяна, а не само досипване с нов слой пясък.

Специализирана чуждестранна литература по проблема препоръчва цялостна подмяна на пясъка в детските пясъчници да се извършва поне веднъж на всеки 2 години.

Общините следва да осъзнаят, че за осигуряване на здравословна игрова среда не е достатъчно само пускането в експлоатация на нова детска площадка, също толкова важни са и текущата поддръжка и хигиенизиране занапред.